Chcemy rekompensaty za utracony majątek socjalny

0
720

Od kilku tygodni w Grupie ENERGA funkcjonuje Komisja ds. majątku socjalnego. Przyczyną powołania tej Komisji jest nierespektowania, zarówno w przeszłości jak i w chwili obecnej, postanowień art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który brzmi:

Art. 7. 1. Środki Funduszu zwiększa się o:
(…)
7) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych;
8) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych;

Pomimo, iż przytoczone przepisy są jednoznaczne, Pracodawcy Grupy odmawiają zwiększenia środków Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych o środki uzyskane ze sprzedaży, likwidacji lub dzierżawy zakładowych domów i lokali mieszkalnych oraz środków trwałych służących działalności socjalnej, co jest źródłem konfliktu z organizacjami związkowymi.
W związku z powyższym w dniu 30 czerwca br. NSZZ”Solidarność” wystosowała pismo do Zarządu ENERGA SA z propozycją rozwiązania przedmiotowej sprawy. Poniżej pełna treść pisma 

Pismo NSZZ “Solidarność” z 30 czerwca 2016r. w sprawie majątku socjalnego