Pismo do Prezesa ENERGA-OPERATOR SA w sprawie Spółki ENEVA

0
1104

Olsztyn, 7 lipiec 2015 r.

 

Pan Roman Pionkowski

Prezes ENERGA – OPERATOR  SA

Ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

 

Organizacje Związkowe zwracają się niniejszym do Zarządu ENERGA –OPERATOR SA o dokonanie w ramach kompetencji korporacyjnych wglądu i weryfikacji formalno – prawnej prawidłowości przeprowadzonego w maju 2014 r. w Spółkach Prac Na Sieci procesu wydzielenia części zakładów pracy i przeniesienia ich do spółki ENEVA ENERGY sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie.

Bezpośrednią przyczyną wniosku organizacji związkowych jest stale pogarszająca się sytuacja pracowników Spółek Prac Na Sieci przekazanych w ramach ww. procesu w trybie art. 231 Kodeksu pracy do spółki ENEVA ENERGY sp. z o.o. Obecnie problem sprowadza się do kwestii braku środków Spółki na wypełnienie zobowiązań pracowniczych związanych z wypłatą premii rocznej, przekazaniem środków na bony okolicznościowe oraz rozliczeniem funduszu świadczeń socjalnych. Zdaniem organizacji związkowych problem z wypełnianiem zobowiązań pracowniczych będzie ulegał pogłębieniu, Spółka nie posiada, bowiem zasobów pozwalających na udźwigniecie przyjętych na siebie w ramach procesu przeniesienia części zakładu pracy zobowiązań zarówno związanych z roszczeniami pracowniczymi jak i zapewnieniem właściwej organizacji pracy. 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wskazuje, iż art. 231 Kodeksu pracy jest przepisem, bezwzględnie obowiązującym, co uzasadnia stanowisko, iż nie można skutecznie ani wykluczyć ani ustalić jego stosowania, gdyż o wystąpieniu konsekwencji w nim określonych decyduje wyłącznie zaistnienie określonego stanu faktycznego. Powołując się na powyższe zdaniem organizacji związkowych w przypadku stwierdzenia, iż proces wydzielenia i przeniesienia przez Spółki Prac Na Sieci części zakładów pracy i przeniesienia ich do ENEVA ENERGY sp. z o.o.  w trybie art. 231 Kodeksu pracy był wadliwy, roszczenia, o których mowa po wyżej obciążają jedynego pracodawcę, jakim w sensie formalno – prawnym pozostawać będą Spółki Prac Na Sieci. 

Wskazujemy, zatem, iż organizacje związkowe od samego początku kwestionowały legalność procesu wydzielenia i przeniesienia przez Spółki Prac Na Sieci części zakładów pracy i przeniesienia ich do ENEVA ENERGY sp. z o.o. w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Konsekwencją powyższego było zaniechanie podpisania porozumienia, o którym mowa w art. 26 1 § 3 ustawy o związkach zawodowych. Ponadto znaczna część przeniesionych pracowników złożyła do sądów pracy pozwy o ustalenie istnienia (kontynuacji) stosunku pracy w Spółkach Prac Na sieci. Pracownicy ci są wspierani przez organizacje związkowe.

Stanowisko swoje organizacje związkowe opierają na fakcie, iż w Spółkach Prac Na Sieci nie był nigdy przeprowadzony podział organizacyjny, którego skutkiem miałoby być ścisłe wyodrębnienie obu rodzajów działalności pracodawcy tj. działalności inwestycyjnej i działalności eksploatacyjnej. Wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadali porównywalne uprawnienia zawodowe, jak też porównywalne kompetencje. Pracownicy zatrudnieni byli na zbliżonych stanowiskach pracy.

W 2013 roku ENERGA-OPERATOR SA wypowiedziała Spółkom Prac Na Sieci umowę o współpracy gospodarczej w części dotyczącej realizacji przez spółki na rzecz ENERGA – OPERATOR SA zadań inwestycyjnych na sieci.  W związku z powyższym spółki te zaprzestały rzekomo wykonywania na rzecz ENERGA-OPERATOR SA działalności inwestycyjnej. W 2013 roku w Spółkach Prac Na Sieci przeprowadzono ocenę pracowników pod kontem dostosowania ich do profilu działalności spółek, która miała doprowadzić do wyselekcjonowania pracowników pod kontem zwolnień grupowych, które w spółce przeprowadzono w okresie do 31 marca 2014 roku trybie programów dobrowolnych odejść.  Pracownicy, którzy nie skorzystali z tych programów, zostali przeniesieni w trybie art. 231 Kodeksu pracy do ENEVA ENERGY sp. z o.o. Zdaniem organizacji związkowych pracownicy ci nie tworzyli samodzielnej placówki zatrudnienia, której celem byłaby realizacja zadań inwestycyjnych dla ENERGA – OPERATOR SA na dotychczasowym obszarze działalności spółki prac na sieci. Powyższe zaś dowodzi, iż nie mogło dojść do przeniesienia części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy ze Spółek Prac Na Sieci do ENEVA ENERGY sp. z o.o.

Wskazać w tym miejscu należy, iż zadania eksploatacyjne i inwestycyjne na majątku ENERGA – OPERATOR SA były realizowane przez 5 spółek:

 

  • ENERGA – OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Kalisz sp. z o.o. ,
  • ENERGA – OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Słupsk sp. z o.o. ,
  • ENERGA – OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Gdańsk sp. z o.o.,
  • ENERGA – OPERATOR Eksplantacja i Inwestycje Toruń sp. z o.o. ,
  • ENERGA – OPERATOR Eksplantacja i Inwestycja Elbląg sp. z o.o.

 

Każda ze spółek posiadała przed wprowadzeniem programów dobrowolnych odejść zatrudnienie na poziomie około 400 Pracowników.  ENERGA-OPERATOR SA w wyniku przetargu wyłoniła wykonawcę na realizacje prac inwestycyjnych w postaci spółki ENEVA ENERGY sp. z o.o. Przejęcie zlecenia na realizację zadań inwestycyjnych ma skutkować rzekomym przejściem części zakładów pracy i co za tym idzie przejęciem pracowników od poszczególnych pracodawców tj. Spółek Prac Na Sieci, które do tej pory zrealizowały te zadania inwestycyjne na majątku ENERGA-OPERATOR SA. Wymaga jednak wyjaśnienia, iż na dzień 1 maja 2014 roku przejście części zakładów pracy sprowadziło się do przekazania do ww. pracodawców zaledwie garstki pracowników, którzy nie skorzystali z programów dobrowolnych odejść w spółkach prac na sieci.  W ten sposób w wyniku rzekomego przejęcia części zakładów pracy ze spółek prac na sieci przeniesiono do ENEVA ENERGY  sp. z o.o. łącznie 121 pracowników.

 

Przejęta ilość pracowników przez spółkę ENEVA ENERGY Sp. z o.o. nie jest w stanie realizować zadań inwestycyjnych na majątku ENERGA -OPERTOR SA w dotychczasowych lokalizacjach Spółek Prac Na Sieci. Dlatego przeprowadzony proces restrukturyzacyjny oparty jest na fikcyjnych podstawach.  Postawy te zostały przygotowane w sposób prowizoryczny wyłącznie na użytek stworzenia pozorów uzasadnienia faktycznego prawnego procesu przejścia części zakładu pracy.

Wynika to z faktu iż taka część zakładu pracy jak ,, inwestycje” w Spółkach Prac Na sieci w ogóle nie była nigdy w sensie organizacyjnym wyodrębniona. Jeżeli jednak przyjąć założenie, iż taka część zakładu pracy była wyodrębniona, to w dacie 1 kwietnia 2014 roku uległa już likwidacji na skutek likwidacji miejsc pracy zatrudnionych w niej pracowników. 

 

W efekcie ENERGA – OPERTOR SA w zakresie zleceń na prace inwestycyjne korzysta dodatkowo z usług innych podmiotów, gdyż spółka ENEVA ENERGY nie jest w stanie udźwignąć przy posiadanym zasobie osobowym i organizacyjnym dotychczasowych zadań Spółek Prac Na Sieci w zakresie realizowanych do tej pory przez te podmioty zadań inwestycyjnych na rzecz ENERGA – OPERATOR SA. W wyniku przekazania tylko niewielkiej ilości pracowników, dobranych do tego procesu tylko w związku z faktem nieskorzystania przez nich z możliwości rozwiązania stosunku pracy za odszkodowaniem nie nastąpiło, zatem przekazanie części zakładu pracy w znaczeniu przedmiotowym.

 

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w wyroku z 15 września 2006 r., I PK 75/06 wskazuje, iż ocena, że doszło do przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę, zależy od ustalenia, iż przejął on w faktyczne władanie część zadania lub zadań, stanowiących placówkę zatrudnienia, a więc w zakresie pozwalającym na wykonywanie obowiązków pracowniczych. Jednocześnie skład orzekający wskazał, że wspomniane przejęcie zadań (ich części) nie musi wcale polegać na nabyciu przedsiębiorstwa lub jego części oraz nie jest uzależnione od rodzaju czynności prawnej, na podstawie, której następuje.

 

Podniesione argumenty wskazują na konieczność przeprowadzenie weryfikacji zgodności z prawem i skuteczności  ww. procesu.

 

Do wiadomości:

Zarząd Energa S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

 

 Pismo do EOP w sprawie spółki ENEVA