Równość płacowa to fikcja. Mężczyźni nadal zarabiają więcej

0
562
Równość płacowa to fikcja. W ubiegłym roku mediana wynagrodzeń mężczyzn była na poziomie 4,6 tys. zł, a kobiet – 3,6 tys. zł, podaje portal forsal.pl. Oznacza to, że mężczyźnie zarabiali przeciętnie o 28 proc. więcej niż kobiety zatrudnione na takich samych stanowiskach.
 
Co czwarty zatrudniony mężczyzna osiągał zarobki powyżej 7,7 tys. zł., tymczasem co czwarta zatrudniona kobieta 5,7 tys. zł.  Z kolei w grupie najsłabiej zarabiających co czwarty mężczyzna uzyskiwał dochody poniżej 3 tys. zł, a co czwarta kobieta mniej niż 2,5 tys. zł.
 
Największa różnice w zarobkach występowała wśród dyrektorów. Najwyżej postawieni w firmach mężczyźni zarabiali o 38 proc. więcej od kobiet. Stosunkowo najmniejsze różnice zarobków dotyczyły pracowników szeregowych. Panie zatrudnione na najniższych szczeblach zarabiały średnio o 12 proc. mniej niż mężczyźni 2,5 tys. zł.
 
Najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy, którzy przepracowali 11-15 lat. Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn z takim stażem pracy wynosi ok. 5,9 tys. zł. Kobiety, żeby osiągnąć ten sam poziom płac przy takim samym stażu pracy, musiałyby dostać 39-procentową podwyżkę.
 
– Polska ratyfikowała Konwencję Nr 100 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości – przypomina Anna Wolańska, Pełnomocnik KK ds. Kobiet  – Do chwili obecnej oprócz Polski konwencję przyjęło 171 państw członkowskich MOP. Obowiązkiem każdego państwa członkowskiego jest nie tylko dążenie do ratyfikacji międzynarodowych standardów pracy, ale odpowiedzialność za wprowadzanie ich w życie na poziomie krajowym. Przez lata powstało wiele programów, projektów, inicjatyw, etc. Wiele tez powiedziano na temat nierówności płacowej i konieczności wyeliminowania tej niesprawiedliwości. Jak pokazują liczne raporty na temat różnic płacowych kobiet i mężczyzn do tej pory problemu tego nie rozwiązano i raczej wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie się nadal utrzymywać – tłumaczy Wolańska  i dodaje, że skoro przepisy są, to należy tylko wcielać je w życie i przestrzegać
 
Dla przypomnienia poniżej tekst dokumentu MOP, dotyczący jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości.
 
Artykuł 1 
 
Dla celów niniejszej konwencji: 
a) wyraz “wynagrodzenie” oznacza płacę lub uposażenie zwykłe, podstawowe lub minimalne, i wszelkie inne korzyści, płacone bezpośrednio lub pośrednio w gotówce lub w naturze, przez pracodawcę pracownikowi z tytułu zatrudnienia tego pracownika; 
b) wyrażenie “jednakowe wynagrodzenie dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości” stosuje się do stawek wynagrodzenia, ustalonych bez dyskryminacji opartej na płci. 
 
Artykuł 2 
 
1. Każdy Członek powinien popierać, za pomocą środków dostosowanych do obowiązujących metod ustalania stawek wynagrodzenia i o ile jest to zgodne z tymi metodami, zapewniać stosowanie do wszystkich pracowników zasady jednakowego wynagrodzenia pracujących kobiet i mężczyzn za pracę jednakowej wartości. 
 
2. Zasada ta będzie mogła być stosowana za pomocą: 
a) bądź ustawodawstwa krajowego, 
b) bądź wszelkiego systemu ustalania wynagrodzenia określonego lub uznanego przez ustawodawstwo, 
c) bądź układów zbiorowych zawartych pomiędzy pracodawcami a pracownikami, d) bądź przez połączenie tych różnych sposobów.  
 
Artykuł 3 
 
1. Jeżeli będzie to ułatwiało stosowanie niniejszej konwencji, należy podjąć środki dla zachęcania do obiektywnej oceny zajęć na zasadzie pracy, jak ma być wykonana. 
 
2. Metody stosowane do takiej oceny będą mogły stać się przedmiotem decyzji bądź właściwych władz, gdy będzie chodziło o ustalenie stawek wynagrodzenia, bądź stron układu, jeżeli stawki wynagrodzenia są ustalane na mocy układów zbiorowych przez strony biorące w nich udział. 
 
3. Nie należy uważać za sprzeczne z zasadą jednakowego wynagrodzenia pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości różnic pomiędzy stawkami wynagrodzenia, które odpowiadają bez względu na płeć pracowników różnicom wynikającym z tego rodzaju obiektywnej oceny wykonywanych prac. 
 
Artykuł 4 
 
Każdy Członek będzie współpracował w odpowiedni sposób z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracowników w celu nadania skuteczności postanowieniom niniejszej konwencji. 
 
źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/