Wzrost wynagrodzeń w 2021r.

0
461

Zgodnie z art. 13 Porozumienia z 18 września 2017r. porozumienie dotyczace wzrostu wynagrodzeń zawierane jest na poziomie ENERGA SA. Natomiast kwoty przeznaczone na wzrost wynagrodzenia u poszczególnych pracodawców powinny być rozdysponowane na zasadach określonych w zakładowych porozumieniach płacowych, zawieranych z organizacjami związkowymi działającymi u danego pracodawcy.  Po raz pierwszy od momentu podpisania Porozumienia w 2017 roku Centrala narzuciła wzór zakładowych porozumień płacowych. W Oddziale Olsztyn organizacje związkowe nie zaakceptowały tego wzoru, ponieważ znalazły się tam zapisy niekorzystne dla pracowników. Między innymi wzrostem wynagrodzenia nie zostali by objęci pracownicy, którzy przebywają na urlopach bezpłatnych, jak również pracownicy, którzy maja niezatarte kary porządkowe przewidziane w kodeksie pracy.
W temacie  zakładowego porozumienia płacowego odbyło się kilka spotkań z pracodawcą. Jednak nadal brak jest wspólnego stanowiska. Organizacje zakładowe przedstawiły pracodawcy własny projekt porozumienia.  Niestety pracodawca w O/Olsztyn nie podpisał go. W związku z tym jednostronnie podpisane porozumienie zostało przesłane do Centrali.
Dodatkowo 28 stycznia br. Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ “Solidarność” przy ENERGA-OPERARTOR SA Oddział w Olsztynie wystosowała pismo do właściciela Prezesa PKN Orlen SA – Daniela Obajtka, Prezesa ENERGA SA – Jacka Golińskiego oraz Prezes ENERGA-OPERATOR SA – Barbary Klimiuk, z prośba o wycofanie rekomendacji dotyczącej przesłanego do pracodawców projektu/wzoru zakładowego porozumienia płacowego na 2021 rok.
Organizacje związkowe działające w O/Olsztyn oczekują na pozytywne zakończenie sprawy i szybkie podpisanie porozumienia dot. wzrostu wynagrodzeń.