Chcemy mieć wpływ na Fundusz Pracy i ubezpieczenie od bezrobocia

0
820

W Radzie Dialogu Społecznego powstał podzespół autonomiczny ds. reformy rynku pracy. Przedstawiciele wchodzących w jego skład organizacji związkowych oraz pracodawców, na swoim pierwszym spotkaniu mówili o konieczności analizy projektów dotyczących polityki państwa w zakresie rynku pracy, ale już na wstępnym etapie, a nie gdy są praktycznie gotowe. Wskazane byłoby wprowadzenie ubezpieczenie od bezrobocia.

Czy czeka nas zmiana filozofii Urzędów Pracy? Wśród problemów dotyczących pieniędzy na aktywizację bezrobotnych pojawiła się kwestia Funduszu Pracy. Związki zawodowe i pracodawcy chcieliby mieć wpływ na zarządzanie jego środkami. Tymczasem są one nadal zamrażane przez ministra finansów i do tego wydawane na cele niekoniecznie zgodne z ustawowymi celami Funduszu. Chodzi o finansowanie staży pielęgniarskich i lekarskich, świadczeń przedemerytalnych czy realizację ustawy „za życiem”.

Ostatnio wzrosło minimalne wynagrodzenie, wprowadzono płacę godzinową, ozusowano umowy zlecenia, spada bezrobocie, porządkowane są formy prawne umów, planowane są korzystne dla pracowników zmiany w funkcjonowaniu agencji pracy tymczasowej. Jednak,  zdaniem związków, jak i pracodawców, jest jeszcze wiele spraw, które trzeba rozwiązać.

I tak, w opinii organizacji pracodawców, do nowych wyzwań związanych ze zmianami na polskim rynku pracy lepiej przygotowane prywatne agencje zatrudnienia.

Natomiast według związków zawodowych, najważniejsze, a wręcz wystarczające są publiczne służby zatrudnienia. Należy wręcz wrócić do centralizacji i wydzielić administrację rynku pracy.

Jednak pracodawcy wskazują zastrzeżenia do działalności publicznych służb zatrudnienia, choćby właśnie w wyszukiwaniu odpowiednich kandydatów dla konkretnego pracodawcy. Ich zdaniem, istnienie prywatnych agencji zatrudnienia jest niezbędne, a centralizacja proponowana przez związki, byłaby wycofywaniem się państwa z zasad rynkowych w gospodarce.

Ze strony pracodawców padały na posiedzeniu podzespołu zarzuty o nieefektywnym wydawaniu środków publicznych przez urzędy pracy.

Związkowcy i pracodawcy zgodnie natomiast wskazywali na niewłaściwe dysponowanie środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego podkreślając, że potwierdza to też ministerstwo pracy, kwestionując nawet zasadność istnienia tego funduszu w obecnym kształcie. Pracodawcy zaznaczali, że pieniądze na szkolenia są dla nich niezwykle istotne w praktyce.

Jednocześnie, jak mówili związkowcy, sytuacja z polskim bezrobociem wcale nie jest tak optymistyczna. Wskazywali, że mamy ok. 1,3 mln zarejestrowanych bezrobotnych, kolejne ok. 500 tys. osób niezarejestrowanych. Do tego dochodzi ok. 2,5 mln rodaków, którzy wyjechali do pracy za granicę. To indywidualny problem każdej z tych osób i wcale nie umniejsza go statystyka o malejącym bezrobociu. Dlatego wskazane byłoby wprowadzenie ubezpieczenie od bezrobocia.

Zdaniem związków, zasadna jest propozycja resortu pracy, by podwyższyć minimalny zasiłek dla bezrobotnych do 1 tys. zł. Wskazały one jednocześnie, że według Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy, zasiłek ten powinien wynosić 50 proc. ostatniej płacy, a już na pewno nie może być niższy niż minimum socjalne. W Polsce jest to kwota ok. tys. zł miesięcznie.

Inne zagadnienie, którym planuje zająć się nowy zespół, to sprawa wyłączenia z rejestracji w urzędach pracy osób, które nie szukają zatrudnienia, a jedynie chcą mieć ubezpieczenie zdrowotne. Rząd planuje je przenieść do ośrodków pomocy społecznej. Zdania na temat zasadności tej zmiany są podzielone. Część pracodawców twierdzi, że spowoduje to jedynie, iż osoby te przestaną być „widziane” jako pozostające bez pracy i nikt nie będzie nawet próbował zająć się już ich aktywizacją zawodową.

Innym podjętym przez pracodawców problemem związanym z bezrobociem, z podatkami i składkami, jest ucieczka w „szarą strefę” z powodu długów alimentacyjnych. Bojąc się, że komornik zajmie cały zarobek, dłużnik woli pracować na czarno.

Pracodawcy proponują zatem rozważenie np. możliwości prowadzenia negocjacji dłużnika z komornikiem, by ten ostatni zabierał np. 20-30 proc. wynagrodzenia. Argumentują, że to lepsze niż brak możliwości zawodowej lokalizacji osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Przedstawiciel związków zawodowych postulował uporządkowanie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w tym przede wszystkim Ukraińców. W ramach OPZZ powstała nawet skupiająca ich organizacja związkowa. Chodzi o to, by byli zatrudniani legalnie, z obowiązkiem płacenia składek i podatków. Dziś z blisko miliona zgłoszonych do zatrudnienia w Polsce, tylko ok. 170 tys. płaci składki na ZUS.

Jednocześnie warto zastanowić się ponownie nad rezygnacją z oświadczeń o potrzebie zatrudnienia obcokrajowca. Dziś bowiem kwitnie handel tymi oświadczeniami. Indywidualny przedsiębiorca, jak mówili związkowcy, występuje z zapotrzebowaniem na zatrudnienie kilkudziesięciu osób, a zaraz po wyjściu z urzędu sprzedaje je handlarzowi, który po kilkaset dolarów sprzedaje je za granicą. Gdy np. Ukrainiec przyjeżdża do Polski, nie ma ani pracy, ani potencjalnego pracodawcy, o handlarzu nie wspominając.

Związki i pracodawcy przypomnieli też o inicjatywie Rady Dialogu Społecznego, by już w szkole podstawowej czy, dopóki istnieją, w gimnazjach, wprowadzić naukę o pracy. Byłoby to również wskazywanie młodym ludziom odpowiedniej ścieżki zawodowej, wsparcie w wyborze kierunku dalszego miejsca kształcenia. Na razie nie ma jednak konkretnej odpowiedzi MEN w tej sprawie.

Na podst. „Sposób aktywizacji bezrobotnych wymaga zmian”, Tysol.pl