Jakie zmiany w prawie czekają nas w 2016 roku?

0
810

W roku 2016 wchodzi w życie kilka istotnych zmian w kodeksie pracy i przepisach ubezpieczeniowych. Najważniejsze z nich to: ograniczenie w zawieraniu umów terminowych, zmiany w uprawnieniach rodzicielskich i oskładkowanie umów zleceń. Wzrośnie również wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

I. Wyższe wynagrodzenie

W 2016 roku minimalna pensja będzie wyższa o 100 zł i wyniesie 1850 zł.Wzrost wynagrodzenia pociągnie za sobą zmiany w wysokości niektórych świadczeń pracowniczych, których wysokość jest pochodną minimalnej pensji. I tak: wzrośnie kwota minimalnego odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, dodatku za pracę w porze nocnej, kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, którą należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji.

II. Czas pracy w 2016 roku

W nowym roku pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przepracują tyle samo, co w roku 2015, a mianowicie 252 dni. W tym roku żadne święto nie przypadnie w sobotę. Natomiast pracownicy mogą liczyć aż na 113 dni wolnych od pracy. Dni wolne to dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele, które co do zasady są dniami wolnym od pracy dla większości pracowników. Ponadto należy pamiętać, że pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Przy odpowiednim połączeniu dni świątecznych, weekendów oraz dni urlopu wypoczynkowego pracownik może liczyć na znacznie dłuższy wypoczynek.

III. Zmiany w zawieraniu umów terminowych

Ograniczenia ilościowe i czasowe przy zawieraniu umów terminowych, maksymalny trzymiesięczny okres próbny, wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony – to zmiany, które wchodzą w życie 22 lutego 2016 r. wraz z  nowelizacją kodeksu pracy.

IV. Nowe zasady oskładkowania umów zleceń

Obecnie osoba pracująca na podstawie kilku umów zleceń obowiązkowo objęta jest ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z tego tytułu, który powstałnajwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Z reguły więc zleceniobiorcy wybierają umowę z najniższą podstawą wymiaru składek, płacąc niewielkie składki ZUS, by uniknąć kosztów.

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, pracujący na podstawie kilku umów zleceń, będzie musiał płacić składki od tych, których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850 złotych.).

Przykładowo: Jeśli pan X w jednej firmie podpisał umowę zlecenia na kwotę 500 zł i w drugiej firmie również na kwotę 500 zł – od każdej z tych umów płatnik odprowadzi składki emerytalno-rentowe do ZUS.

V. Zmiany w urlopach rodzicielskich

Od 2 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące wykorzystywania urlopów związanych z narodzinami i wychowaniem dziecka.

Zmiany dotyczą w szczególności:

 1. włączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego,
 2. możliwości wykorzystania części urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni w terminie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a więc nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
 3. możliwości wykorzystywania urlopu rodzicielskiego maksymalnie w czterech częściach (do tej pory było to w trzech częściach),
 4. proporcjonalnego wydłużenia urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 5. możliwości wymieniania się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim za czas takiego urlopu przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie jest objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu, np. prowadzi własną działalność gospodarczą,
 6. wydłużenia okresu wykorzystywania urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 2 roku życia,
 7. wykorzystywania corocznego zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat nie tylko w dniach (2 dni), ale także w godzinach (16 godzin) – zgodnie z wyborem pracownika,
 8. możliwości rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie, za zgodą pracodawcy,
 9. wydłużenia do 21 dni po porodzie terminu składania wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (tzw. długi wniosek).

Stan prawny na 2.01.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831),
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1220).

 

źródło:solidarnosc.gda.pl