KOMUNIKAT NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”

0
912

W dniu 6 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie negocjacyjne z udziałem przedstawicieli zarządu spółek segmentu dystrybucji w sprawie zgłoszonych przez organizacje związkowe żądań sporowych.

W ocenie strony związkowej spotkanie nie  przyniosło zamierzonych rezultatów.

W zakresie żądania dotyczącego zapewnienia właściwych standardów BHP przez spółki wykonawstwa, którym GRUPA ENERGA zleca wykonanie usług, przedstawiciel  pracodawców stwierdził, iż na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy, z którymi podpisywane  są umowy deklarują spełnienie wszystkich wymagań i standardów BHP i jest to wystarczająca podstawa do dopuszczenia tych podmiotów do udziału w przetargu. Zarząd Energa Operator SA podziela pogląd związków zawodowych w kwestii dopuszczenia Społecznych Inspektorów Pracy do kontroli podmiotów zewnętrznych wykonujących prace na sieci w zakresie dotrzymania standardów BHP obowiązujących w Energa Operator i spółkach zależnych.

Pracodawca zaproponował, nadanie posiadanym w ramach GRUPY ENERGA  służbom BHP (w tym SIP) kompetencji do kontrolowania i raportowania stanu BHP u tych wykonawców. Strona związkowa akceptuje niniejszą propozycję, jednak posiada liczne wątpliwości czy zachodzą dostateczne podstawy prawne do realnego wdrożenia niniejszego projektu. Poza tym zdaniem strony związkowej przedstawiona przez Pracodawców propozycja nie rozwiązuje zgłoszonego przez stronę związkową problemu, który sprowadza się do “psucia”  rynku pracy i zastępowania energetyków chałturnikami w imię obniżenia kosztów pracy.

W zakresie drugiego ze stawianych żądań przedstawiciel pracodawców stwierdził, iż nie może zagwarantować, iż nie będą podejmowane dalsze działania restrukturyzacyjne  powodujące konieczność zmniejszenia zatrudnienia. W przypadku podejmowania działań restrukturyzacyjnych Pracodawca zaproponował formułę dialogu społecznego, polegającą na  powiadamianiu strony związkowej o projektowanych przekształceniach i ich skutkach ekonomicznych. W takim przypadku strona związkowa będzie uprawniona do przedstawienia swoich uwag, które będą przeanalizowane przez stronę pracodawców. Takie rozwiązanie zdaniem związków zawodowych eliminuje prowadzenie dialogu i poszukiwania najlepszych rozwiązań na poziomie poszczególnych pracodawców i jest kontynuacją szkodliwego modelu opartego na „ jedynie słusznych decyzjach wychodzących z centrali ”.

Przedstawiona propozycja pracodawcy rozwiązania sporu zbiorowego w tym punkcie nie może być zaakceptowana przez stronę związkową. Umowa Społeczna w art. 8 i 18 w sposób jednoznaczny formułuje sposób prowadzenia dialogu społecznego w przypadku zmian restrukturyzacyjnych.  Dialog ten ma doprowadzić do uzgodnienia zmian restrukturyzacyjnych i ich wpływu na sytuację pracowników, a nie tylko na przedstawieniu przez stronę pracodawców organizacjom związkowym swoich gotowych i niepodważalnych decyzji.

W zakresie żądania płacowego pracodawcy zaproponowali spełnienie postulatu przez przyznanie pracownikom sektora dystrybucji  z  wyłączeniem spółek, które poddane zostaną w najbliższej przyszłości restrukturyzacji tj.: ENBUD, CWS, ZBE i EKUT, podwyżki w wysokości 100 zł. brutto, naliczanej do płacy zasadniczej od sierpnia 2015 r. plus jednorazowa premia w wysokości 1200 zł.

Organizacje Związkowe uznają powyższą  propozycję  w stosunku  do zgłoszonych żądań strony związkowej jako żałosną.  Propozycja ta oznacza realny wzrost wynagrodzeń w skali roku zaledwie o kwotę  ok. 40 zł. netto . W odpowiedzi związki zawodowe potrzymały swoje żądanie odnośnie wysokości wzrostu wynagrodzeń.

 

DALSZE ROZMOWY W SPRAWIE ZGŁOSZONYCH ŻĄDAŃ SPOROWYCH BĘDĄ KONTYNUOWANE  DNIA 21 LIPCA 2015 R.