Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej

0
781

16 października br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej.
Porządek spotkania obejmował:
1. Sprawy organizacyjne:
  a. Przekazanie informacji o aktualnym składzie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej,
  b. Ustalenie harmonogramu cyklicznych plenarnych posiedzeń Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej,
  c. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Informację strony rządowej o zaawansowaniu prac nad projektem polityki energetycznej Polski do 2040 roku.
3. Informację strony rządowej o uwzględnieniu uwag stron dialogu społecznego w toku konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
4. Informację strony pracodawców z prac zespołu ds. standardów w energetyce.
5. Informację strony pracodawców o sytuacji w poszczególnych grupach.
6. Sprawy różne.
W spotkaniu Krajową Sekcję Energetyki NSZZ „Solidarność” reprezentowali:
Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność” – Marek Boiński,
Z-ca Przewodniczącego KSE NSZZ „Solidarność” – Bogdan Kieleczawa,
Członek Prezydium Rady KSE NSZZ „Solidarność” – Krzysztof Marzec.
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej poprzedziło spotkanie strony społecznej tego zespołu, które odbyło się w dniu 15.10.2018r. W czasie tego spotkania członkowie wszystkich central związkowych podjęli decyzję o wspólnych działaniach związkowych, gdyby nie doszło do powstania związku pracodawców i Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników branży energetycznej. Ponadto postanowiono, aby w tej sprawie skierować również skargę w trybie Art. 227 KPA do Premiera Rządu RP.

Informację opracował: Z-ca Przewodniczącego KSE NSZZ „Solidarność” – Bogdan Kieleczawa

źródło: www.sgie.pl/ske