Projekt ustawy o związkach zawodowych: prawo dla wszystkich zatrudnionych

0
713

Do końca kwietnia Rada Dialogu Społecznego, organizacje związkowe i pracodawców mają czas na zgłaszanie uwag do projektu zmian w ustawie o związkach zawodowych. Nowe zapisy mają pozwolić na zrzeszanie się wszystkich pracujących, a nie tylko zatrudnionych na umowach o pracę. Jest to  tzw. prawo koalicji.

Prawo, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, powinno umożliwiać zrzeszanie się w związkach zawodowych nie tylko osobom pracującym na etacie, ale też tym, które pracę świadczą na podstawie umów cywilno-prawnych lub samozatrudnienia.

Projekt zmienia słowniczek ustawy o związkach, zamiast „pracownika” wprowadza pojęcie „osoby wykonujące pracę zarobkową”, a „pracodawcy” – „podmiot zatrudniający”. Podstawowy zapis ustawy będzie teraz brzmiał: „Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową”.

Za osobę wykonującą pracę zarobkową nowe przepisy uznają nie tylko pracownika zatrudnionego na podstawie Kodeksu pracy, ale też pracującego na innej podstawie – niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Wątpliwości budzą zapisy umożliwiające karanie grzywną przewodniczącego organizacji związkowej, który nie złoży do 10 dnia kwartału deklaracji o liczebności organizacji oraz zapis, który umożliwia takie interpretowanie tego obowiązku, które dopuszcza stwierdzenie nie istnienia organizacji w danym zakładzie pracy o ile deklaracja nie zostanie złożona. W ustawie znajduje się też zapis de facto ograniczający czas wolny do prowadzenia doraźnych czynności związkowych.

W przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy projekt rozszerza możliwości kontroli PIP również na przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia w formie „innej pracy zarobkowej”.

ZOBACZ PROJEKT USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH