Propozycja strony społecznej wzrostu wynagrodzeń od 2023 r.

0
691

W odpowiedzi na galopująca inflację strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego, którą reprezentują NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, złożyła do Ministerstwa Finansów propozycję wynagrodzeń, która miałaby wejść w życie od stycznia 2023 roku. Wzrost wynagrodzeń nie powinien być niższy niż 13,41 proc.

Strona pracownicza Rady Dialogu Społecznego w najświeższym piśmie do ministerstwa finansów przedstawiła swoją propozycję podwyżek płac, która miałaby wejść w życie od stycznia 2023 r. Zmiany miałyby dotyczyć całej gospodarki narodowej (de facto wszystkich zatrudnionych), państwowej sfery budżetowej oraz emerytów i rencistów.

Według związkowej propozycji ogólny wzrost wynagrodzeń nie powinien być niższy niż 13,41 proc. Pracownicy państwowej sfery budżetowej, czyli wynagradzani z daniny publicznej, mieliby zarabiać co najmniej 20 proc. więcej. Minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od 1 stycznia 2023 o 16,28 proc., czyli o 490 zł, a od 1 lipca 2023 r. o kolejne 7,15 proc. (o dalsze 250 zł). Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2022 roku, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022.

Strona związkowa zaznaczyła, że oczekuje od strony rządowej niezwłocznego rozpoczęcia dyskusji na ten temat na forum Rady Dialogu Społecznego, w szczególności w kwestii przystąpienia przez rząd i stronę pracodawców do negocjacji w odniesieniu do drugiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie związki zwracają uwagę, że rewizji i zmianie ulec powinien cały model kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Związki zabezpieczają sobie możliwość dokonania zmian w propozycjach jeśli modyfikacjom ulegną prognozowane przez rząd wskaźniki zmian makroekonomicznych, które stanowią podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok, a także z uwagi na inne zdarzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na wynagrodzenia pracowników w Polsce.

PISMO

źródło:www.solidarnosc.gda.pl