Sejm zaczyna prace nad emeryturami stażowymi

0
1230

Do pierwszego czytania sejmowego skierowano obywatelski projekt nowelizacji, w którym przewidziano wdrożenie do systemu emerytalnego tzw. emerytury stażowej. Przygotowany przez NSZZ „Solidarność” projekt zakłada wprowadzenie prawa do emerytury dla osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący odpowiednio 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie do powszechnego i rolniczego systemu emerytalnego formuły emerytury stażowej, która przysługiwałaby wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia.

„To rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego” – czytamy w uzasadnieniu obywatelskiego projektu.

Zgodnie z projektem, emerytura stażowa miałaby przysługiwać osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. (objętym nowym systemem emerytalnym), które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Nabycie prawa do emerytury byłoby jednocześnie uzależnione od jej wysokości. Taka emerytura byłaby dostępna pod warunkiem, że jej wysokość (ustalona przy zastosowaniu formuły zdefiniowanej składki) nie jest niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego. Ubezpieczony miałby przy tym prawo do dokonania wyboru momentu zakończenia pracy zarobkowej.

Wprowadzenie zmian przewiduje obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt został 28 października 2021 r. skierowany do pierwszego czytania sejmowego.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

źródło:www.podatki.biz.pl