Walne Zebranie Przedstawicieli Międzyzakładowej Komisji Koordynującej
NSZZ “Solidarność” przy Grupie ENERGA

0
763

W dniach 17-19.06.2015 r k/Torunia odbyło się WZP Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Grupie ENERGA.

Przewodniczący MKK Bogdan Grzybowski przywitał delegatów oraz zaproszonych gości. Zebrani przyjęli porządek obrad ,powołano Komisje Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. Delegaci podziękowali poprzedniemu Przewodniczącemu MKK Pawłowi Podgórskiemu za jego pracę na rzecz związku, życzyli mu powodzenia na nowym stanowisku. Następnie przystąpiono do wyboru reprezentanta Płocka do Prezydium MKK.W tajnym głosowaniu wybrano kol. Dariusza Zakrzewskiego. Przewodniczący KSE Roman Rutkowski przedstawił stan rozmów związków zawodowych z nowo mianowanymi Prezesami Zarządów ENERGA SA i ENERGA-OPERATOR SA oraz Ministrem Skarbu Państwa. Następnie omówiono zagadnienia i  problemy branży energetycznej dot. restrukturyzacji,  BHP i prowadzonego w tym zakresie sporu zbiorowego. Kolejno zebrani głos, informując o sytuacji  w swoich Oddziałach, a także w Spółce ENEVA ENERGY. Bogdan Grzybowski  omówił stan spraw sądowych pracowników przeciwko w/w Spółce. Kolejną pilną sprawą okazały się planowane zmiany prawa energetycznego w kwestii samodopuszczeń do pracy firm zewnętrznych. Prezydium MKK zobowiązano do wniesienia uwag w tej sprawie do Ministra Gospodarki. Przewodniczący MKK podziękował Józefowi Adamczewskiemu za sprawne zorganizowanie WZP MKK na terenie Oddziału toruńskiego. Po wyczerpaniu wszystkich punktów obrad, zebranie przedstawicieli MKK zakończono.

źródło:solidarnosc-energa.pl