XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

0
655

26-27 maja w Zakopanem odbył się XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Wzięło w nim udział 300 delegatów z całej Polski oraz 200 gości.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Tworzą go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków związku zrzeszonych w danym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Do najważniejszych kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy uchwalenie Statutu, ogólnego programu działania Związku, wybór przewodniczącego Komisji Krajowej, członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej, ustalanie wysokości składki członkowskiej, a także podejmowanie uchwał i decyzji wiążących dla wszystkich władz jednostek organizacyjnych i członków Związku, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie, oraz przedstawianie wszelkich stanowisk w imieniu NSZZ „Solidarność”.

W inauguracji zjazdu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem RP Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Pierwszą, uroczystą część zjazdu rozpoczęto hymnem państwowym i hymnem związkowym oraz poprowadzoną przez metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego modlitwą w intencji Ojczyzny.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przypomniał, że pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów związku odbył się we wrześniu 1981 roku. – To było wielkie święto wolności i demokracji, gdzie po raz pierwszy w sposób nieskrępowany delegaci mówili o wolności słowa, o prawach człowieka, o prawach pracowniczych, o podmiotowości ludzkiej pracy, o podmiotowości człowieka. A działo się to za żelazną kurtyną, w centrum reżimu komunistycznego i to było wielkim fenomenem na ówczesne czasy – podkreślił.
Prezydent i premier podziękowali też „Solidarności” za zaangażowanie w pomoc niesioną Ukrainie, za braterskie wsparcie sąsiadów. W imieniu Ukraińców członkom związku dziękowali ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca i szef Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy Michał Wołyniec. Ambasador Ukrainy wspominał, że praca magisterska, którą pisał pod koniec lat 80-tych na Wydziale Historii Uniwersytetu Lwowskiego była poświęcona powstaniu i działalności NSZZ „Solidarność” – „Solidarność” była dla nas wzorem. Chcieliśmy być podobni i ciągnęliśmy do tego – mówił Andrij Deszczyca. Wskazał, że „Solidarność” w latach 80-tych stanowiła przykład dla całego świata. – Teraz wasza solidarność wobec Ukrainy to też jest wzór dla innych państw, jak mają się zachowywać, kiedy chcą pomagać tym, którzy znajdują się w biedzie. Dziękuję wam za to i będę cały czas powtarzać, żeby inni brali z was przykład – podkreślił ambasador Ukrainy.

 

Roboczy dzień KZD
27 maja, podczas drugiego, roboczego dnia KZD odbyły się m.in. głosowania dotyczące projektów zmian w statucie NSZZ „Solidarność”. Większość delegatów odrzuciła wprowadzenie do statutu związku instytucji sądów koleżeńskich.

Przed głosowaniem w sprawie propozycji zmian w statucie przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Krajowej. Nowymi członkami KK z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zostali Andrzej Karol, przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Stanisław Hrustek, przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Katowicach..

KZD przez aklamację przyjął również apel w sprawie uwolnienia liderów i członków Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP). Chodzi m.in. o przewodniczącego tej centrali związkowej Aleksandra Jaraszuka i jego zastępcę Siergieja Antusiewicza, którzy zostali zatrzymani 19 kwietnia 2022 roku.

 

 

źródło : www.solidarnosckatowice.pl