Komisja Krajowa obradowała w Gdańsku

0
796

W dniach 29-30.08.2018  spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK).
Głównym tematem obrad KK było poznanie propozycji strony rządowej – odpowiedzi na postulaty, które zostały przedstawione w czerwcu i powtórzone 7 sierpnia podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia KK w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego.

Minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, która w tym roku przewodniczy również Radzie Dialogu Społecznego przedstawiła propozycje rządu na zamkniętym dla mediów spotkaniu, które trwało trzy godziny. Odmrożenie kwoty bazowej w płacach w budżetówce i kwoty bazowej funduszu socjalnego (podstawa z 2013 r.), oraz podwyższenie płacy minimalnej do 2220 zł, oraz stawki godzinowej do 14,50 zł. Min. Rafalska dodała, że nie jest to ostateczna decyzja. “Jesteśmy otwarci na propozycje związkowe” Zaznaczyła, że dyskusja ze związkowcami “była emocjonalna, burzliwa, ale bardzo dobra merytoryczna”.
„Konstruktywne, wychodzące naprzeciw postulatom związku, ale nie w pełni satysfakcjonujące” tak KK oceniła propozycje rządu dot. m.in. podwyższenia w przyszłym roku wysokości minimalnego wynagrodzenia do 2220 zł. Domagamy się zwiększenia kwoty minimalnego wynagrodzenia do poziomu co najmniej 2255 zł. oraz ustalenia jako podstawy do wyliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na poziomie co najmniej drugiego półrocza 2014 r. Domagamy się również, aby przeznaczenie dodatkowych środków na podwyżki w budżetówce, ponad wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, oraz ich podział na wynagrodzenia odbywał się w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi funkcjonującymi u poszczególnych dysponentów środków. Związkowi zależy na tym, aby podwyżki otrzymały osoby najmniej zarabiające. 
Propozycje rządu są dobrą podstawę do dalszych rozmów i uzgodnień. “Oczekujemy, że przedstawione propozycje zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego i znajdą odzwierciedlenie w projekcie budżetu państwa na 2019 rok, w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. jak również w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych” – podkreślił w oświadczeniu Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”.

Korzystając z obecności przedstawicieli rządu, związkowcy przedstawili też problemy poszczególnych branż, oraz inne tematy:
– brak dialogu trójstronnego w branży energetycznej(mimo obietnic nie powołano jeszcze związku pracodawców energetyki), problem ten dotyczy również innych branż.-polityka kadrowa,
– nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę,-zwolnienia działaczy związkowych (ostatni przykład JYSK-KK przyjęła stanowisko w tej sprawie),
– patologiczne sytuacje w spółkach energetycznych,
– emerytura po przepracowaniu okresu składkowego (35 lat kobiety, 40 lat mężczyźni)

Pozostała tematyka obrad KK.
1.Przyjęto ślubowanie od dwóch nowych członków KK (Wiesława Królikowskiego i Zbigniewa Sikorskiego).
2.Współpraca pomiędzy Solidarnością i Lotosem. Prezes Lotosu Wojciech Wajs i Piotr Duda podpisali deklarację współpracy, która umożliwi członkom Solidarności korzystanie z rabatów na stacjach Lotosu.
3.RODO-ochrona danych osobowych. Podjęto uchwałę realizująca obowiązki wynikające z Ustawy, a dotyczące między innymi elektronicznej legitymacji związkowej.
4.Rocznica sierpnia 1980 r. KK przyjęła stanowisko oddające hołd wszystkim ludziom Solidarności w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.
5. Sprawy wewnątrzzwiązkowe. Rozpatrzono odwołania jakie wpłynęły do KK, oraz sprawy związane z finansami związku.
6. Podziękowanie dla długoletnich działaczy KK (Janusza Fiodorowicza i Romana Gałęzowskiego).
7.Wysłuchano sprawozdań z prac: Prezydium, zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego, Rady Ochrony Pracy oraz sekretariatów branżowych i regionów.

źródło:www.sgie.pl/ske